Goa to Bangalore

   Goa to Bangalore Road Distance 560 km
   Goa to Bangalore Aerial Distance 494 km
  Goa to Bangalore Travel Time 8 hours 41 mins

Goa to Bangalore - How to reach

Popular Routes to Bangalore

Important Routes Time Taken Distance
Hyderabad to Bangalore 8 hours 1 min 569 km
Chennai to Bangalore 5 hours 45 mins 346 km
Delhi to Bangalore 1 day 7 hours 2,167 km
Mumbai to Bangalore 14 hours 6 mins 980 km
Goa to Bangalore 8 hours 41 mins 560 km
Munnar to Bangalore 8 hours 39 mins 476 km

Popular Routes from Goa

Important Routes Time Taken Distance
Goa to Mumbai 9 hours 58 mins 591 km
Goa to Hyderabad 12 hours 37 mins 642 km
Goa to Pune 7 hours 58 mins 449 km
Goa to Bangalore 8 hours 41 mins 560 km
Goa to Delhi 1 day 8 hours 1,883 km
Goa to Shirdi 11 hours 40 mins 618 km