Jaipur to Jodhpur

   Jaipur to Jodhpur Road Distance 334 km
   Jaipur to Jodhpur Aerial Distance 285 km
  Jaipur to Jodhpur Travel Time 5 hours 20 mins

Jaipur to Jodhpur - How to reach

Popular Routes to Jodhpur

Important Routes Time Taken Distance
Jaisalmer to Jodhpur 4 hours 57 mins 286 km
Udaipur to Jodhpur 4 hours 42 mins 265 km
Delhi to Jodhpur 9 hours 49 mins 603 km
Jaipur to Jodhpur 5 hours 20 mins 334 km
Mumbai to Jodhpur 15 hours 16 mins 982 km
Hyderabad to Jodhpur 1 day 3 hours 1,612 km

Popular Routes from Jaipur

Important Routes Time Taken Distance
Jaipur to Agra 4 hours 1 min 239 km
Jaipur to Jodhpur 5 hours 20 mins 334 km
Jaipur to Ajmer 2 hours 12 mins 132 km
Jaipur to Mount Abu 7 hours 14 mins 494 km
Jaipur to Udaipur 5 hours 52 mins 394 km
Jaipur to Pushkar 2 hours 32 mins 145 km

Top Hotels In Jodhpur