Jodhpur to Jaipur

   Jodhpur to Jaipur Road Distance 335 km
   Jodhpur to Jaipur Aerial Distance 285 km
  Jodhpur to Jaipur Travel Time 5 hours 19 mins

Jodhpur to Jaipur - How to reach

Popular Routes to Jaipur

Important Routes Time Taken Distance
Delhi to Jaipur 4 hours 53 mins 273 km
Agra to Jaipur 4 hours 8 mins 240 km
Bangalore to Jaipur 1 day 8 hours 2,006 km
Pune to Jaipur 19 hours 50 mins 1,196 km
Mumbai to Jaipur 17 hours 42 mins 1,146 km
Gurgaon to Jaipur 3 hours 59 mins 234 km

Popular Routes from Jodhpur

Important Routes Time Taken Distance
Jodhpur to Udaipur 4 hours 29 mins 259 km
Jodhpur to Jaisalmer 4 hours 56 mins 286 km
Jodhpur to Delhi 9 hours 40 mins 605 km
Jodhpur to Jaipur 5 hours 19 mins 335 km
Jodhpur to Mount Abu 4 hours 18 mins 270 km
Jodhpur to Agra 9 hours 17 mins 574 km