Chandigarh to Jaipur

   Chandigarh to Jaipur Road Distance 523 km
   Chandigarh to Jaipur Aerial Distance 436 km
  Chandigarh to Jaipur Travel Time 7 hours 48 mins

Chandigarh to Jaipur - How to reach

Popular Routes to Jaipur

Important Routes Time Taken Distance
Delhi to Jaipur 4 hours 53 mins 273 km
Agra to Jaipur 4 hours 8 mins 240 km
Bangalore to Jaipur 1 day 8 hours 2,006 km
Pune to Jaipur 19 hours 50 mins 1,196 km
Mumbai to Jaipur 17 hours 42 mins 1,146 km
Gurgaon to Jaipur 3 hours 59 mins 234 km

Popular Routes from Chandigarh

Important Routes Time Taken Distance
Chandigarh to Shimla 3 hours 24 mins 114 km
Chandigarh to Manali 7 hours 25 mins 309 km
Chandigarh to Haridwar 4 hours 34 mins 199 km
Chandigarh to Amritsar 4 hours 7 mins 229 km
Chandigarh to Mcleodganj 5 hours 9 mins 248 km
Chandigarh to Dehradun 4 hours 1 min 163 km

Top Hotels In Jaipur