Chennai to Srinagar

   Chennai to Srinagar Road Distance 3,011 km
   Chennai to Srinagar Aerial Distance 2,402 km
  Chennai to Srinagar Travel Time 1 day 23 hours

Chennai to Srinagar - How to reach

Popular Routes to Srinagar

Important Routes Time Taken Distance
Delhi to Srinagar 15 hours 1 min 839 km
Hyderabad to Srinagar 1 day 14 hours 2,386 km
Amritsar to Srinagar 9 hours 36 mins 464 km
Kolkata to Srinagar 1 day 14 hours 2,308 km
Chandigarh to Srinagar 11 hours 59 mins 594 km
Chennai to Srinagar 1 day 23 hours 3,011 km

Popular Routes from Chennai

Important Routes Time Taken Distance
Chennai to Pondicherry 3 hours 13 mins 170 km
Chennai to Tirupati 3 hours 13 mins 135 km
Chennai to Bangalore 5 hours 45 mins 346 km
Chennai to Wayanad 10 hours 43 mins 612 km
Chennai to Shirdi 21 hours 13 mins 1,364 km
Chennai to Ooty 9 hours 27 mins 558 km

Top Hotels In Srinagar