Varanasi to Jaipur

   Varanasi to Jaipur Road Distance 840 km
   Varanasi to Jaipur Aerial Distance 739 km
  Varanasi to Jaipur Travel Time 13 hours 13 mins

Varanasi to Jaipur - How to reach

Popular Routes to Jaipur

Important Routes Time Taken Distance
Delhi to Jaipur 4 hours 53 mins 273 km
Agra to Jaipur 4 hours 8 mins 240 km
Bangalore to Jaipur 1 day 8 hours 2,006 km
Pune to Jaipur 19 hours 50 mins 1,196 km
Mumbai to Jaipur 17 hours 42 mins 1,146 km
Gurgaon to Jaipur 3 hours 59 mins 234 km

Popular Routes from Varanasi

Important Routes Time Taken Distance
Varanasi to Allahabad 2 hours 28 mins 121 km
Varanasi to Lucknow 5 hours 35 mins 320 km
Varanasi to Delhi 11 hours 39 mins 816 km
Varanasi to Khajuraho 8 hours 9 mins 402 km
Varanasi to Jammu 20 hours 3 mins 1,385 km
Varanasi to Agra 9 hours 9 mins 605 km