Jaipur to Noida

   Jaipur to Noida Road Distance 291 km
   Jaipur to Noida Aerial Distance 240 km
  Jaipur to Noida Travel Time 4 hours 51 mins

Jaipur to Noida - How to reach

Popular Routes to Noida

Important Routes Time Taken Distance
Delhi to Noida 1 hour 13 mins 47.6 km
Agra to Noida 2 hours 37 mins 190 km
Chandigarh to Noida 4 hours 31 mins 276 km
Gurgaon to Noida 1 hour 16 mins 51.9 km
Jaipur to Noida 4 hours 51 mins 291 km
Hyderabad to Noida 23 hours 4 mins 1,522 km

Popular Routes from Jaipur

Important Routes Time Taken Distance
Jaipur to Agra 4 hours 1 min 239 km
Jaipur to Jodhpur 5 hours 20 mins 334 km
Jaipur to Ajmer 2 hours 12 mins 132 km
Jaipur to Mount Abu 7 hours 14 mins 494 km
Jaipur to Udaipur 5 hours 52 mins 394 km
Jaipur to Pushkar 2 hours 32 mins 145 km

Top Hotels In Noida