Praa da Liberdade, Belo Horizonte Overview

Praa da Liberdade or the Freedom Square is one of the most famous squares in the city. The construction of the square was initiated in late 19th century to serve as a site of state government buildings.

One of the prime attractions of the city, Praca da Liberdada deserves the top spot. One can witness a unique amalgam of various architectural styles reflecting the history of Belo Horizonte as one takes a stroll in the square. Once a seat of power for Minas Gerais, the square includes Palacio do Governo built in neoclassical style along with Palacio Cristo Rico in Art Deco style which leave their visitors awe struck. Inspired from the beautiful Palace of Versailles, the gardens and the fountains here are worth your admiration.

Top Hotel Collections

Top Hotels Near Pra�a da Liberdade

Pra�a da Liberdade Reviews

Your rating

Have a Question on Praa da Liberdade?